PK01 PENGURUSAN PANITIA

PK 01-1 SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA – Pindaan 01 Tahun 2017

PK 01-2 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MP

SMKV PP 01 LAMPIRAN 1 BORANG PROGRAM PENINGKATAN MP

 

PK02 PENGURUSAN JADUAL WAKTU

SMKV PJW 02 LAMPIRAN 1 PERUNTUKAN MASA DALAM JADUAL WAKTU GURU

SMKV PJW 02 LAMPIRAN 2 JADUAL WAKTU GANTI

SMKV PJW 02 LAMPIRAN 3 SLIP GURU GANTI

 

PK03 PENGURUSAN PdPc

PK 03-1 REKOD PENCAPAIAN 100% SMKV PPDPC 03

LAMPIRAN 1 REKOD PENGAMBILAN PEMULANGAN PERALATAN

SMKV PPDPC 03 LAMPIRAN 2 REKOD PENGGUNAAN BILIK KHAS

 

PK04 PENGURUSAN PENCERAPAN

BORANG PENSKORAN PDPC (SEKOLAH) – HAK MILIK JNJK

 

PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

PK 05-1 AGIHAN TUGAS PENYEDIA-PENGGUBAL SOALAN

PK 05-2 PENYERAHAN DRAF SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN

PK 05-3 REKOD PENGAMBILAN KERTAS SOALAN & PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN

PK 05-4 PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN MURID

SMKV PP 05 LAMPIRAN 1 JADUAL SPESIKASI ITEM-UJIAN

SMKV PP 05 LAMPIRAN 2 JADUAL PENYEDIAAN PENGGUBALAN SOALAN

 

PK06 PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

PK 06-1 REKOD SEMAKAN BLM OLEH GMP

PK 06-2 REKOD PENGHANTARAN & SEMAKAN

SMKV PHKM 06 – LAMPIRAN 1 REKOD SEMAKAN BLM OLEH PENTADBIR

 

PK07 PENGURUSAN MESYUARAT

PK 07-1 MAKLUM BALAS MESYUARAT

SMKV PM 07 LAMPIRAN 1 CONTOH MEMO DALAMAN @ NOTIS MESYUARAT

SMKV PM 07 LAMPIRAN 2 SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT

SMKV PM 07 LAMPIRAN 3 CONTOH FORMAT MINIT MESYUARAT-EDITED

SMKV PM 07 LAMPIRAN 4 REKOD EDARAN SURAT EDARAN MINIT MESYUARAT & MAKLUM BALAS

 

PK08 PENGURUSAN BIMBINGAN

PK 08-1 BIODATA GBK

PK 08-2 BIODATA MURID

PK 08-3 BORANG KHIDMAT KAUNSELING INDIVIDU

PK 08-4 BORANG KHIDMAT KAUNSELING KELOMPOK

PK 08-5 BORANG TEMUJANJI KHIDMAT KAUNSELING

PK 08-6 BORANG RUJUKAN KHIDMAT KAUNSELING

PK 08-7 BORANG KEBENARAN BERJUMPA MURID

PK 08-8 REKOD SESI KAUNSELING INDIVIDU

PK 08-9 REKOD SESI KAUNSELING KELOMPOK

PK 08-10 PENGESAHAN SESI KAUNSELING

PK 08-11 PENYATA KEWANGAN UBK

PK 08-12 REKOD LAWATAN KE RUMAH PELAJAR

PK 08-13 REKOD KONSULTASI KEIBUBAPAAN

 

PK09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER

SMKV PPS 09 LAMPIRAN 1 SURAT PERINGATAN PEMULANGAN BUKU

 

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PK 10-1 INSTRUMEN PENILAIAN KURSUS

PK 10-2 INSTRUMEN PENILAIAN PENCERAMAH

PK 10-3 INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM

PK 10-4 LAPORAN PELAKSANAAN LDP

SMKV PPS 10 LAMPIRAN 1 CADANGAN LATIHAN PERKEMBANGAN STAF

SMKV PPS 10 LAMPIRAN 2 PELAPORAN KURSUS DALAM PERKHIDMATAN

 

PK11 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

PK 11-1 BORANG ADUAN PELANGGAN

PK 11-2 BORANG MAKLUM BALAS KEPUASAN PENGADU

PK 11-3 REKOD ADUAN PELANGGAN

SMKV PAP 11 LAMPIRAN 1 SURAT PEMBERITAHUAN ADUAN PELANGGAN

 

PK12 PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

PK 12-1 BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN

PK 12-2 INSTRUMEN TAHAP KEPUASAN GURU & STAF

PK 12-3 INSTRUMEN PENILAIAN PdP GURU

PK 12-4 ANALISIS PENILAIAN P & P GURU OLEH MURID

SMKV PMB 12 – LAMPIRAN 1 ANALISIS KEPUASAN GURU DAN STAF

 

PK13 PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN & REKOD

PK 13-1 SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI 2016

PK 13-2 REKOD KAWALAN DOKUMEN

PK 13-3 REKOD PINDAAN DOKUMEN

PK 13-4 REKOD PENERIMAAN

PK 13-5 SENARAI INDUK LAMPIRAN KUALITI 2016

SMKV PKD 13 – LAMPIRAN 1 REKOD EDARAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

 

PK14 PENGURUSAN AUDIT DALAM

PK 14-1 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM

PK 14-2 CATATAN AUDIT

PK 14-3 LAPORAN KETAKAKURAN

PK 14-4 LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

PK 14-5 LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAM

 

PK15 PEMBETULAN, PENAMBAHBAIKAN & PENGCEGAHAN

PK 15-1 BORANG TINDAKAN PEMBETULAN & PENCEGAHAN

PK 15-2 BORANG CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PPW_SEKOLAH

PK 15-LAMPIRAN 1 LAPORAN TINDAKAN PEMBETULAN & PENCEGAHAN

 

PK17 PENGURUSAN PEROLEHAN

PK 17-1 ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)

PK 17-2 PENDAFTARAN PEMBEKAL

PK 17-3 PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

SMKV PP 17 LAMPIRAN 1 ANALISIS PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

 

PK18 PENGURUSAN PBS

SMKV PPBS 18 – LAMPIRAN 1 SS AKUAN PENERIMAAN S.PEKELILING & S.SIARAN

SMKV PPBS 18 – LAMPIRAN 2 SS AKUAN PENERIMAAN JADUAL KERJA PENGOPERASIAN

SMKV PPBS 18 – LAMPIRAN 3 SS AKUAN PENERIMAAN PANDUAN PPM

 

PK19 PENGURUSAN PROGRAM

CONTOH PK 19 – DOKUMENTASI PROGRAM INTENSIF SPM 2017

CONTOH PK19 – KERTAS KERJA PROGRAM INTENSIF SPM 2017

PK 19 -LAMPIRAN 1 FORMAT DOKUMENTASI

PROGRAM PK19 – LAMPIRAN 2 FORMAT KERTAS KERJA

 

PK22 TATACARA PELANCONGAN

Borang PS1

Borang PS2

Borang PS3

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN LAWATAN DALAM DAN LUAR NEGERI – carta alir 2102

Senarai Nama Peserta

senarai semak borang pelancongan 2012

SPI bil 5 2007-Pelancongan

SPI BIL5 2002-Lawatan pd hari sek

SPI BIL12 2000 -Lawatan pd hari sek

SURAT PEKELILING IKHTISAS KOKU

Undang-undang